1. Definicje

Impreza Turystyczna – to co najmniej dwie usługi turystyczne objęte wspólnym programem oraz ceną i trwające ponad dobę. Przedsiębiorcy świadczący usługi w ramach Imprezy Turystycznej podlegają wpisowi do rejestru organizatorów turystyki.

Operator Turystyczny – jest to przedsiębiorstwo, organizator turystyki w rozumieniu Ustawy z dnia 24 listopada 2017r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych biuro, które na podstawie własnych usług i usług osób trzecich tworzy nową usługę, tj. imprezę turystyczną pod anonimowego klienta. Oferuje tę usługę we własnym imieniu, na własne ryzyko i na własny rachunek. Tworzy i promuje swój własny produkt turystyczny w postaci gotowego pakietu usług. Operator Turystyczny zamiennie nazywany jest Organizatorem lub Touroperatorem.

Serwis – serwis internetowy znajdujący się na stronie https://teambustravel.pl/ umożliwiający Użytkownikom dokonywanie wyboru, rezerwacji oraz przyspieszenie i uproszczenie procedury zawarcia umowy zakupu imprez turystycznych spośród ofert przedstawionych przez Teambus Travel.

System rezerwacji – program komputerowy umożliwiający, Użytkownikowi komputera podłączonego do sieci Internet, wyszukiwanie imprez turystycznych dla dowolnie wybranych parametrów wyszukiwania, dokonywanie wyceny tych imprez i dokonywanie zakupu.

Środki komunikacji elektronicznej – rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną.

Świadczenie usługi drogą elektroniczną – wykonanie usługi, które następuje przez wysyłanie i odbieranie danych za pomocą systemów teleinformatycznych, na indywidualne żądanie użytkownika, bez jednoczesnej obecności stron, przy czym dane te są transmitowane za pośrednictwem sieci publicznych w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne.

Użytkownik – w ten sposób określa się każdą osobę, w jakikolwiek sposób korzystającą z systemu rezerwacji; zamiennie Użytkownik może być także określany jako Klient lub Odbiorca.

2. Postanowienia ogólne

2.1 Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zmianami) Biuro Podróży TeamBus Travel z siedzibą w Warszawie ustala niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, zwany dalej „Regulaminem”.
2.2 Regulamin określa rodzaje, zakres oraz warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez TeamBus Travel z siedzibą w Warszawie za pośrednictwem serwisu  https://teambustravel.pl/ (zwanego dalej Serwisem), warunki uzyskania informacji o ofercie turystycznej, dokonania rezerwacji i zakupu imprezy turystycznej, a także warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz tryb postępowania reklamacyjnego.
2.3 Regulamin ma charakter porozumienia pomiędzy TeamBus Travel a Użytkownikami, w którym określone są reguły stanowiące prawne podstawy korzystania z Systemu rezerwacyjnego, zobowiązujące Użytkowników do ich przestrzegania. Każdy Użytkownik zobowiązany jest, w chwili podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Systemu rezerwacji, do przestrzegania niniejszego regulaminu.
2.4 Właścicielem Serwisu i podmiotem świadczącym usługi w ramach Serwisu jest przedsiębiorstwo: TeamBus Travela z siedzibą w Arciechowie  ul. Myszyniec 40, 05-255, NIP: 125-166-26-67, REGON: 368543439, zwane dalej TeamBus Travel. 
2.5 TeamBus Travel zwraca szczególną uwagę że jest stroną umowy o świadczenie usług turystycznych oraz innych umów zawieranych za pośrednictwem Serwisu.  TeamBus Travel zwraca uwagę, iż umowy o których mowa powyżej są zawierane i realizowane z uwzględnieniem  TeamBus Travel jako organizatora turystyki i nie ma żadnego wpływu na warunki, na których świadczone są usługi przez Touroperatorów. . Wobec powyższego stają się one integralną częścią umowy pośrednictwa zawieranej przy udziale TeamBus Travel.

3. Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną

3.1 W ramach świadczenia usług w Serwisie, Użytkownik może wybierać Imprezy Turystyczne, znajdujące się w ofercie różnych Operatorów Turystycznych współpracujących z TeamBus Travel, a następnie dokonać wstępnej rezerwacji, natomiast zakupić może tylko Imprezę Turystyczną organizowaną przez TeamBus Travel.
3.2 Prezentowane na stronach Serwisu materiały, informacje lub ceny nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

4. Ograniczenia odpowiedzialności

4.1 Za dane zawarte w Serwisie TeamBus Travel ponosi odpowiedzialność za ich rzetelność i kompletność. TeamBus Travel  ponosi w stosunku do Użytkownika Serwisu odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie świadczeń objętych zarezerwowaną Imprezą Turystyczną dostępną na stronie internetowej www.teambustravel.pl
4.2 Dopełnienie wymaganych warunków formalno-prawnych takich jak warunki paszportowe i wizowe w krajach, które tego wymagają jest obowiązkiem Użytkownika rezerwującego a następnie nabywającego Imprezy Turystyczne usługi za pośrednictwem Serwisu. Na prośbę Użytkownika TeamBus Travel służy informacją dotyczącą warunków wizowych oraz pomocą przy załatwianiu formalności związanych z procedurami wizowymi, nie odpowiada jednak za ich rezultat, w szczególności TeamBus Travel nie ma wpływu na przyznanie lub odmowę przyznania wiz.
4.3 TeamBus Travel nie jest zobowiązany do weryfikacji danych zawartych w umowie na Imprezę Turystyczną.

4.4 TeamBus Travel zastrzega, że korzystanie z Systemu rezerwacji odbywa się wyłącznie na koszt i ryzyko Użytkownika, nie udziela żadnych gwarancji, że korzystanie to będzie przebiegało bez usterek, wad, przerw czy braku możliwości połączenia z Systemem rezerwacji i co do tego, że rezultat poszukiwań w Internecie sprosta oczekiwaniom Użytkownika, co do merytorycznej zawartości, dokładności czy przydatności uzyskanych informacji.
4.5 TeamBus Travel nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe po stronie osób korzystających z usług nabytych za pośrednictwem Serwisu, wynikające z faktu nie odbycia podróży w przypadku występowania siły wyższej w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, a także z przyczyn niezależnych od TeamBus Travel.

5. Dokonanie rezerwacji

5.1 Użytkownik dokonując rezerwacji Imprezy Turystycznej za pośrednictwem Serwisu ma możliwość:
dokonania rezerwacji wstępnej – wybierając w formularzu rezerwacji Imprezy Turystycznej w sekcji 'Forma płatności i warunki’ opcję kontaktu z konsultantem biura TeamBus Travel
dokonania rezerwacji stałej – wybierając w formularzu rezerwacji Imprezy Turystycznej w sekcji 'Forma płatności i warunki’ opcję płatności on-line za pośrednictwem systemu płatności Przelewy24.
5.2 W przypadku dokonania rezerwacji wstępnej konsultant biura TeamBus Travel skontaktuje się z Użytkownikiem w celu potwierdzenia rezerwacji Imprezy Turystycznej.
5.3 Użytkownik dokonując rezerwacji stałej Imprezy Turystycznej oświadcza, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Akceptując poniższe warunki przejmuje na siebie pełną odpowiedzialność finansową za korzystanie z Systemu rezerwacji. Użytkownik zapewnia, że będzie korzystał z Systemu rezerwacji w zakresie dokonywania zapytania o rezerwację oraz zakupu Imprezy Turystycznej wyłącznie w sposób zgodny z obowiązującym prawem, unikając jakichkolwiek działań nakierowanych na pozyskiwanie niesłusznych roszczeń. Zabrania się Użytkownikowi dokonywania zapytania o rezerwację oraz zakupu Imprezy Turystycznej z użyciem fałszywego lub cudzego nazwiska, jak również dokonywania płatności za Imprezy Turystyczne fałszywą bądź cudzą kartą kredytową.
5.4 W przypadku rezerwacji stałej Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że dane osoby rezerwującej, na którą dokonywana jest rezerwacja Imprezy Turystycznej oraz wszystkich uczestników Imprezy Turystycznej, powinny zgadzać się z danymi w paszporcie lub w dowodzie osobistym przy podróżach na terenie Unii Europejskiej. W przypadku niezrealizowania zakupionej za pośrednictwem Serwisu Imprezy Turystycznej z powodu niezgodności danych osobowych zawartych w złożonej rezerwacji z danymi znajdującymi się w paszporcie lub dowodzie osobistym lub innych przyczyn, za które TeamBus Travel nie ponosi odpowiedzialności, dokonana przez Użytkownika zapłata całości lub części ceny podlega zwrotowi przez Operatora Turystycznego zgodnie z Ogólnymi Warunkami Uczestnictwa, które zawarte są w Umowie Imprezy Turystycznej.

5.5 W przypadku rezerwacji stałej w chwili dokonania rezerwacji Imprezy Turystycznej, jak również w dacie wykonywania usługi, Użytkownik powinien posiadać odpowiednie i aktualne dokumenty umożliwiające odbycie Imprezy Turystycznej w tym w szczególności ważny paszport, wymagane przy wyjeździe wizy lub inne dokumenty określone przepisami państw, do których Użytkownik podróżuje. Minimalny termin ważności dokumentu podróży określają przepisy poszczególnych państw, jak również winny być wskazane w Ogólnych Warunkach Uczestnictwa danego Organizatora Imprezy Turystycznej.
5.6 Dokonanie rezerwacji i zakupu Imprezy Turystycznej jest jednoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją Ogólnych Warunków Uczestnictwa Organizatora Imprezy Turystycznej oraz zapisów niniejszego Regulaminu.
5.7 W przypadku rezerwacji stałej Użytkownik składa wiążące zlecenie dokonania rezerwacji drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu klikając przycisk „Rezerwuję” na formularzu rezerwacyjnym. W każdym wypadku dokonania przez Użytkownika rezerwacji Imprezy Turystycznej, wybranej na podstawie informacji zawartych w Serwisie, rezerwację taką uznaje się jako złożenie przez Użytkownika wiążącej oferty zawarcia z Organizatorem umowy o świadczenie usług turystycznych na warunkach określonych w rezerwacji. Z chwilą potwierdzenia przez Organizatora otrzymania dokonanej przez Użytkownika rezerwacji zawierającej istotne postanowienia umowy o świadczenie usług turystycznych dochodzi do zawarcia umowy na warunkach określonych w złożonej rezerwacji oraz potwierdzeniu.

6. Płatności

6.1 W zależności od długości terminu pomiędzy rezerwacją, a datą rozpoczęcia Imprezy Turystycznej możliwe są następujące rodzaje płatności:
płatność częściowa w ratach – zaliczka wyrażona procentowo według Ogólnych Warunków Uczestnictwa w Imprezie Turystycznej Organizatora (zazwyczaj powyżej ok. 40 dni przed terminem rozpoczęcia Imprezy Turystycznej)
płatność jednorazowa (zazwyczaj gdy do rozpoczęcia Imprezy Turystycznej pozostało mniej niż 40 dni).
6.2 Serwis umożliwia dokonanie płatności w następujący sposób:
tradycyjny przelew bankowy
płatność on-line (e-transfer) – realizowana za pośrednictwem systemu bezpiecznych płatności Przelewy24
gotówką lub kartą płatniczą w siedzibie TeamBus Travel.
6.3 W przypadku płatności realizowanej tradycyjnym przelewem bankowym przelew należy dokonywać na numer konta bankowego wskazany w potwierdzeniu rezerwacji podając w tytule przelewu nr rezerwacji oraz imię i nazwisko Użytkownika.
6.4 Wybierając metodę płatności on-line (e-transfer) Użytkownik zostanie przekierowany na bezpieczne strony Przelewy24 w celu autoryzacji płatności za wybraną Imprezę Turystyczną.
6.5 Rozliczenia transakcji on-line (e-przelewem) przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Przelewy24. Za poprawność transakcji prowadzonych za pośrednictwem systemu płatności Przelewy24 odpowiada spółka PayPro SA. Zasady dokonywania płatności w systemie Przlewy24 reguluje Regulamin Dokonywania Płatności w Serwisie Przelewy24.
6.6 Po dokonaniu pozytywnej autoryzacji płatności, bank blokuje środki pieniężne, stanowiące zaakceptowaną przez Użytkownika poprzednio cenę Imprezy Turystycznej objętej złożoną rezerwacją.
6.7 W przypadku braku autoryzacji lub niepoprawnej autoryzacji konsultant TeamBus Travel drogą telefoniczną lub elektroniczną skontaktuje się z Użytkownikiem w celu ustalenia innej formy płatności.
6.8 Kwota zaliczki uiszczona w momencie zgłoszenia zostaje niezwłocznie zwrócona Użytkownikowi przez Oganizatora, jeżeli  Impreza Turystyczna ulega anulacji z przyczyn wyższych niezależnych od TeamBus Travel.

7. Zmiany usług i cen przez Organizatora

7.1 TeamBus Travel oświadcza, iż z reguły zastrzega sobie prawo do dokonania zmian poszczególnych usług w stosunku od uzgodnionej treści umowy, zgodnie z Ogólnymi Warunkami Uczestnictwa. 
7.2 Użytkownik może zawrzeć odpowiednią umowę ubezpieczenia w zakresie jego rezygnacji z uczestnictwa w całości lub części Imprezy Turystycznej na zasadach i warunkach określonych w umowie ubezpieczenia.

8. Rezygnacja z umowy, zmiana rezerwacji, zmiana zgłoszonych uczestników

8.1 Dokonanie zmian w rezerwacji oraz anulowania rezerwacji przez Użytkownika po zakupie Imprezy Turystycznej możliwe jest na warunkach określonych w Ogólnych Warunkach Uczestnictwa w Imprezie Turystycznej.
8.2 Użytkownik, z zastrzeżeniem pkt. 8.1, może dokonać zmian lub anulowania rezerwacji Imprezy Turystycznej za pośrednictwem biura TeamBus Travel.
8.3 W przypadku, gdy anulowanie lub zmiana rezerwacji Imprezy Turystycznej powoduje powstanie dodatkowych kosztów Użytkownik upoważnia biuro TeamBus Travel do potrącenia kwoty wymaganej do pokrycia kosztów z kwoty wpłaconej zaliczki. W przypadku gdy kwota zaliczki jest niższa niż koszty anulowania lub zmiany rezerwacji Użytkownik zobowiązany jest do uiszczenia kwoty stanowiącej różnicę pomiędzy kwotą powstałych kosztów a wpłaconej zaliczki. Termin i kwota dopłaty ustalane są zgodnie z umową oraz Ogólnymi Warunkami Usług Organizatora Imprezy Turystycznej.

9. Reklamacje

9.1 W przypadku niezadowolenia z odpowiedniego wykonania umowy przez Organizatora Użytkownik ma prawo do złożenia reklamacji w zakresie związanym z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy przez Organizatora świadczeń zawartych w umowie Imprezy Turystycznej zakupionej za pośrednictwem Serwisu.
9.2 Reklamacje należy składać w formie pisemnej pod rygorem nieważności na adres Organizatora Imprezy Turystycznej – TeamBus Travel. Reklamacje rozpoznaje Organizator na zasadach określonych w Ogólnych Warunkach Uczestnictwa danej Imprezy Turystycznej.
9.3 TeamBus Travel dołoży wszelkich starań, aby usługi świadczone przez niego były najwyższej jakości. W przypadku niezadowolenia z powodu jakości obsługi przez biuro TeamBus Travel Użytkownik może złożyć stosowną reklamację.
9.4 Reklamacje związane z jakością obsługi biura TeamBus Travel należy składać pisemnie na adres: TeamBus Travel, 03-734 Warszawa, ul. Targowa 72, lok. 24 lub w formie elektronicznej wysyłając na adres: teambustravel@gmail.com . TeamBus Travel rozpatrzy reklamację w terminie do 30 dni od daty otrzymania.
9.5 Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać: oznaczenie Użytkownika, tj. imię, nazwisko, adres zamieszkania (może zawierać także adres poczty elektronicznej i telefon kontaktowy) oraz opis reklamowanej usługi. Reklamacje, które nie zawierają wskazanych danych pozostawione zostaną bez rozpatrzenia.

10. Dokumenty podróży

10.1 Dokumenty podróżne mogą zostać dostarczone Użytkownikowi w następujący sposób:
drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany przez Użytkownika w formularzu rezerwacji Imprezy Turystycznej
osobiście przez przedstawiciela Organizatora na lotnisku na 2 godziny przed wylotem na stanowisku odpraw Organizatora Imprezy Turystycznej
drogą tradycyjną, za pośrednictwem poczty lub przesyłki kurierskiej
Dokumenty podróżne nie mogą być dostarczane na adres skrytki pocztowej.
10.2 O szczegółach odbioru dokumentów Użytkownik będzie poinformowany przez przedstawiciela TeamBus Travel.

11. Ochrona danych osobowych

11.1 Administratorem podanych przez Ciebie danych osobowych na etapie poszukiwania imprezy turystycznej jest Właściciel Serwisu.
11.2 Po dokonaniu rezerwacji administratorem podanych przez Ciebie danych osobowych jest Organizator Imprezy Turystycznej, z którym zawrzesz umowę.
11.3 Szczegółowe informacje z zakresu ochrony i przetwarzania danych osobowych opisane są w Polityce Prywatności Serwisu TeamBus Travel.

12. Obsługa posprzedażowa

12.1 W każdej chwili Użytkownik może skontaktować się z konsultantem TeamBus Travel i uzyskać informacje na temat statusu dokonanej rezerwacji, a także dodatkowych informacji o zarezerwowanej Imprezie Turystycznej, jak również uzyskać odpowiedzi na inne pytania dotyczące zamówionej Imprezy Turystycznej.
12.2 Na minimum 24 godziny przed datą wyjazdu/wylotu Użytkownik powinien skontaktować się z konsultantem TeamBus Travel lub bezpośrednio z Organizatorem aby potwierdzić godziny wyjazdu/wylotu.

13. Wymagania techniczne korzystania z Serwisu

Usługi świadczone są Użytkownikom, który spełniają następujące wymagania techniczne:
posiadają połączenie z siecią publiczną Internet,
posiadają przeglądarkę internetową umożliwiającą wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów HTML z opcją akceptowania plików typu Cookies.

14. Korzystanie z Serwisu

14.1 Korzystając z Serwisu Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
14.2 Korzystając z Serwisu Użytkownik zobowiązuje się do nie zamieszczania i nie przesyłania w Serwisie treści lub odnośników do stron internetowych naruszających prawa i dobra osób trzecich, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, kulturowej, etnicznej, propagujących przemoc lub pornografię, jak również treści powszechnie uznanych za niemoralne i społecznie naganne lub innych treści o charakterze bezprawnym.

15. Postanowienia końcowe

15.1 W sprawach nieuregulowanych przez postanowienia niniejszego Regulaminu zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
15.2 Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez TeamBus Travel rozstrzygane są przez sądy powszechne, rzeczowo i miejscowo właściwe według ustawy z 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964 roku, nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami).
15.3 Skorzystanie przez Użytkownika z Serwisu jest równoznaczne ze złożeniem przez Użytkownika oświadczenia w przedmiocie akceptacji wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu bez zastrzeżeń.
15.4 Wszelkie zmiany Regulaminu opublikowane zostaną na stronie internetowej http://teambustravel.pl/.
15.5 Zmiany w Regulaminie wchodzą w życie z dniem ich opublikowania.
15.6 Opublikowanie na stronie internetowej Regulaminu a także każdej zmiany Regulaminu jest jednoznaczne z przekazaniem treści Regulaminu do wiadomości Użytkowników.